Algemene voorwaarden

Indien en voor zover voor één of meerdere bepaalde soorten materialen of de verwerking van
materialen in bijlagen bij deze Algemene Voorwaarden bijzondere voorwaarden door of namens
Qwinpro dak- en wandpanelen BV zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere
voorwaarden voor zover zij afwijken van de Algemene Voorwaarden. Voor het overige zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Qwinpro dak- en wandpanelen BV: nader te noemen Qwinpro,
Qwinpro: natuurlijk of rechtspersoon, die bedrijfsmatig aanbiedingen uitbrengt, die
materialen levert,
koper: de partij, niet zijnde consument, aan wie Qwinpro aanbiedingen doet/
de partij met wie Qwinpro een overeenkomst sluit tot levering van
materialen en/of daartoe te verwerken producten,
materialen: bouw- en afbouwmaterialen en/of daartoe te verwerken producten,
aanbieding: de door Qwinpro aangeboden levering van materialen,
order: order van koper tot levering van materialen door ondernemer,
overeenkomst: de overeenkomst, die tot stand komt na aanvaarding van de aanbieding,
partijen: Qwinpro en de koper gezamenlijk.

Artikel 2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs) aanbiedingen aan kopers en
overeenkomsten tussen Qwinpro en koper.
2. Partijen binden zich aan elke gewoonte en alle handelwijzen binnen de handelsbranche van
Qwinpro, tenzij daarvan uitdrukkelijk bij overeenkomst wordt afgeweken en/of in deze
voorwaarden anders wordt bepaald.

Artikel 3. Aanbod
1. Alle aanbiedingen van Qwinpro zijn vrijblijvend. Qwinpro kan zijn aanbiedingen steeds
herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld,
tenzij Qwinpro bij het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding
uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een vaste termijn voor
aanvaarding niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod van de zijde van
Qwinpro dan kan Qwinpro het aanbod als vervallen beschouwen indien de koper na verloop
van 2 weken na de datum van het aanbod nog niet heeft gereageerd, zonder dat Qwinpro
daarvoor een nadere mededeling dient te doen.
2. Indien een order zonder prijsaanvraag wordt gegeven, dan wordt deze order onafhankelijk van
een eventueel in het verleden gedane aanbieding door Qwinpro tegen een marktconforme
prijs uitgevoerd.
3. Qwinpro kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van
personen die hem onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken door wel daartoe
bevoegde personen zijdens Qwinpro alsnog schriftelijk worden bevestigd aan degene tot wie
de aanbieding gericht is.
4. Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts ter aanduiding van het materiaal zonder dat
de zaak daaraan hoeft te beantwoorden.

Artikel 4. Overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de koper de aanbieding van Qwinpro ondertekend
en aan Qwinpro retourneert voordat de aanbieding vervalt, tenzij hiervan door Qwinpro bij de
aanbieding uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Indien de koper de aanbieding van Qwinpro eenzijdig wijzigt, maakt deze wijziging pas deel uit
van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding ervan door Qwinpro.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 komt er eveneens een overeenkomst tot stand indien
Qwinpro na aanvraag van de koper de order schriftelijk aan de koper bevestig

3. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de
schriftelijke bevestiging van Qwinpro bepalend is voor de inhoud en de omvang van de
wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn ofwel af-magazijn, ofwel franco werk ongelost conform de aan de koper
verstrekte prijslijst of aanbieding van Qwinpro.
2. Prijzen gelden per aantal, per meter dan wel per pallet of andere eenheid en zijn exclusief
omzetbelasting,tenzij anders vermeld.
3. Indien na de datum van de aanbieding, ook indien Qwinpro een bindend aanbod heeft
gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is
Qwinpro gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 6. Levertijden, levering en risico
1. De tussen Qwinpro en de koper overeengekomen levertijden worden door Qwinpro zo
nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale
termijn. Qwinpro spant zich in om binnen de aangegeven tijd te presteren.
2. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij eventuele
overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan
wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of
opzet van Qwinpro.
3. De koper kan de overeenkomst niet annuleren of ontbinden wegens overschrijding van de
levertijd of de ontvangst en/of de betaling van de zaken weigeren.
4. De aflevering geschiedt af-magazijn of franco werk ongelost, conform de aan de koper
verstrekte prijslijst of aanbieding van Qwinpro. en hetgeen is overeengekomen.
5. Bij aflevering af-magazijn worden de materialen geacht door Qwinpro te zijn geleverd en door
de koper te zijn aanvaard zodra deze in of op de vervoermiddelen zijn geladen.
6. Bij aflevering franco werk ongelost worden de materialen geacht door Qwinpro te zijn geleverd
en door de koper te zijn aanvaard zodra deze ter plaatse zijn aangevoerd.
7. De koper is aansprakelijk voor de koopprijs, de kosten van Qwinpro en de schade van
Qwinpro indien de koper verzuimt de handeling te verrichten waarmee hij aan aflevering moet
meewerken.
8. Ingeval van aflevering franco werk ongelost zal Qwinpro die overeenkomsten sluiten die nodig
zijn voor het vervoer naar de overeengekomen of vastgestelde plaats, zulks met naar het
redelijk oordeel van Qwinpro passende vervoermiddelen en onder de voor zodanig vervoer,
naar het redelijk oordeel van Qwinpro, gebruikelijke voorwaarden.
9. Indien niet franco werk ongelost wordt afgeleverd, is Qwinpro niet aansprakelijk voor de keuze
aan de vervoerder, noch voor de keuze van het vervoermiddel, noch voor de voorwaarden en
risico’s die op het vervoer van toepassing zijn.
10. Bij aflevering franco werk ongelost behoeft Qwinpro de materialen niet verder te vervoeren
dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar/bevaarbaar en veilig gemaakt terrein
kan komen, e.e.a. ter beoordeling van Qwinpro of de door hem ingeschakelde hulppersonen.
Koper is verplicht de materialen aldaar in ontvangst te nemen.
11. Qwinpro is gerechtigd de verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
12. De koper zal, indien in de overeenkomst geen afnametijdstip is bepaald, in ieder geval
afnemen binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit is een fatale
termijn.

Artikel 7. Betaling
1. De betaling van de koopprijs inclusief BTW geschiedt binnen een door de Qwinpro
vastgestelde vervaltermijn. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen
valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van materialen omvat kan Qwinpro de materialen
verzenden met het beding dat deze of de daarop betrekking hebbende documenten slechts
tegen betaling van de prijs aan de koper worden afgegeven, ook indien zulks niet in de
orderbevestiging is vermeld.
3. Indien Qwinpro,dan wel een derde namens Qwinpro, overgaat tot het inschakelen van derden
voor de (gerechtelijke) invordering dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van
€ 500,00 te vermeerderen met BTW.
4. Indien de koper niet tijdig betaalt worden alle betalingsverplichtingen van de koper ongeacht of
Qwinpro ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar en vanaf de vervaldag
rentedragend tegen de wettelijke rente.
5. Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door
de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door de
koper verschuldigde kosten, de door de koper verschuldigde renten en daarna in volgorde van
ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Qwinpro behoudt zich de eigendom voor van alle door Qwinpro aan de koper geleverde
materialen totdat (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen
buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het
geval Qwinpro op de koper vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de
koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens Qwinpro Het is de koper niet toegestaan
om geleverde materialen te verpanden of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang
de eigendom hiervan niet op de koper is overgegaan.
2. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud is het de koper toegestaan de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde materialen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening
te verwerken of daarover te beschikken.
3. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is
Qwinpro gerechtigd de materialen die aan hem toebehoren zelf voor rekening van de koper
terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan medewerking
verlenen. Koper verleent Qwinpro onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor koper
in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

Artikel 9. Keuring en reclame
1. De koper is gehouden om toe te leveren materialen voor de verwerking ervan onmiddellijk bij
aankomst op de plaats van (af)levering te controleren op transportschade, hoeveelheid en
hoedanigheid. Eventuele transportschade en afwijkingen van de overeengekomen
hoeveelheid materialen en/of hoedanigheid dient op straffe van verval van recht tot het
claimen van deze schade op de vrachtbrief e.d. te worden vermeld en tevens binnen 24 uur
na aflevering door koper schriftelijk aan Qwinpro te worden gemeld.
2. In geval van geringe afwijkingen in maat, gewicht en/of kleur of in oppervlaktestructuur heeft
de koper niet het recht om af te keuren. Naast het bepaalde in artikel 3 lid 4 gelden voor de
hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers
hiervan aan Qwinpro.
3. Koper wordt geacht bekend te zijn met de montagevoorschriften behorende bij de levering
door Qwinpro zoals deze luiden op de dag van het tot stand komen van de overeenkomst.
Koper zal conform deze voorschriften handelen.
4. Het recht van de koper om zich erop te beroepen dat de materialen niet aan de overeenkomst
beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen indien de
koper niet binnen 8 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken
Qwinpro hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de tekortkoming
en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.
5. De rechten van de koper als genoemd in lid 4 vervallen in elk geval na verwerking van de
geleverde producten althans na invoering van de geleverde producten in het
verwerkingsproces, behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door Qwinpro ter
zake van de producten afgegeven garantie.
6. De koper dient Qwinpro binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk aansprakelijk te stellen, te
rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek dat aanspraak geeft op de door Qwinpro
afgegeven garantie, is ontdekt dan wel door een zorgvuldig koper ontdekt had kunnen
worden, bij gebreke waarvan de aanspraak uit garantie vervalt.

Artikel 10. Heroepingsrecht
Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of per mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 11. Zekerheid
1. Indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal
nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Qwinpro terstond genoegzaam en in de
door Qwinpro gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor de
nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper daaraan niet heeft voldaan, is Qwinpro
gerechtigd de nakoming van zijn verplichting op te schorten.
2. Indien de koper aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een daartoe
strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct
opeisbaar.
3. Heeft Qwinpro de materialen reeds verzonden voordat aan Qwinpro omstandigheden blijken
op grond waarvan Qwinpro redelijke gronden heeft te vrezen dat de koper zijn verplichtingen
niet zal nakomen, dan kan hij er zich tegen verzetten dat de materialen aan de koper worden
afgegeven, zelfs al heeft de koper reeds een document in zijn bezit dat hem recht geeft op
onvoorwaardelijke aflevering door Qwinpro Qwinpro dient de koper van deze
opschorting op de hoogte te stellen, en zal met nakoming voortgaan indien en zodra de koper
voldoende zekerheid stelt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Qwinpro, als in deze voorwaarden bedoeld, als ook iedere andere
aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder
dan vergoeding van de factuurwaarde, dan wel herlevering van soortgelijke materialen, zulks
ter keuze van Qwinpro en voor zover Qwinpro in staat is om soortgelijke zaken te leveren.
2. Qwinpro is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade,
stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten
en dergelijke.
3. In geval van levering van producten door Qwinpro die hij van derden heeft gekocht, verstrekt
Qwinpro op deze producten slechts garantie indien en voor zover hij hiervoor een garantie van
zijn leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die Qwinpro
van zijn leveranciers verkrijgt.
4. Indien Qwinpro door derden wordt aangesproken ter zake van schade vrijwaart de koper
Qwinpro voor dergelijke schadeaanspraken door derden gedaan, tenzij er sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid van Qwinpro.
5. Qwinpro is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de
koper niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Qwinpro heeft voldaan.
6. Indien de koper Qwinpro kan aanspreken op de door Qwinpro afgegeven garantie, is de mate
waarin en de wijze waarop herstel en/of vervanging zal plaatsvinden, ter beoordeling van
Qwinpro.

Artikel 13. Einde overeenkomst
1. Qwinpro kan de overeenkomst met de koper eenzijdig ontbinden:
a. indien de tekortkoming in de nakoming door de koper van een op hem rustende verplichting
een wezenlijke tekortkoming vormt, hetgeen onder meer het geval is indien de koper niet tijdig
de prijs betaalt of ter zake de materialen niet of niet tijdig in ontvangst neemt;
b. in geval de koper failliet verklaard wordt, dan wel hem surséance van betaling wordt
verleend of door koper wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke
personen;
c. in geval een aanvraag voor kredietverzekering door de desbetreffende maatschappij niet of
niet in voldoende mate wordt gehonoreerd;
d. in geval de koper niet voldoet aan een verzoek van Qwinpro om zekerheid te verschaffen
overeenkomstig artikel 11.
2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van een der
afleveringen door Qwinpro aan de koper, Qwinpro een gegronde reden geeft om te
concluderen dat ten aanzien van de toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal
plaatsvinden, kan Qwinpro, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de
toekomst ontbonden verklaren.
3. Qwinpro kan de koper schriftelijk toestemming geven de overeenkomst te annuleren tegen
betaling door de koper van een redelijke vergoeding voor het door Qwinpro geleden verlies en
de gederfde winst.

4. In geval Qwinpro de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, zal al hetgeen Qwinpro
uit welke hoofde dan ook van de koper te vorderen heeft terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14. Overmacht
1. In geval van overmacht is Qwinpro gerechtigd de overeenkomst te annuleren of zijn
leveringsverplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.
2. In deze overeenkomst wordt onder overmacht verstaan de betekenis die daaraan naar
Nederlands recht wordt gegeven. In aanvulling daarop geldt onder meer als overmacht voor
Qwinpro staking in de ruimste zin des woords, stremming van de aanvoer, breuk van
machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, overheidsmaatregelen en
het geval dat leveranciers van Qwinpro in gebreke blijven met de aflevering, daaronder
uitdrukkelijk ook begrepen omstandigheden waardoor vertraging optreedt in het normale
productieproces en/of de levering van de leveranciers waarvan Qwinpro de materialen betrekt.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle door Qwinpro aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht
waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend
karakter zich daar niet tegen verzetten als afwijking gelden.
2. Eventuele geschillen tussen Qwinpro en koper zullen worden berecht door de bevoegde
rechter van de plaats van vestiging van Qwinpro.
3. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog
niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, heeft Qwinpro het recht het geschil met
uitsluiting van de bevoegde rechter te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het
reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (A.I.B.s.)

Artikel 16. Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.